You are here

การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2555

กรม  ศรีบาล's picture

      
          ปัจจุบันปัญหายาเสพติด นับวันแต่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แม้ว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบาย

ปราบปราม สกัดกั้น ตัดตอนขบวนการและเครื่อข่ายการค้ายาเสพติด ดังกล่าว แต่การระบาดของยาก็ยัง

ไม่ลดลง การให้บำเหน็จความชอบประจำปี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่จะเป็นขวัญและกำลัง

ใจ ใหักับผู้ปฏิบัติงาน บางคนต้องเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ถึงกับสูญเสียชีวิต รางกายได้รับความทุพพลภาพ

ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน

     ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เห็นชอบให้มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น

ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จำนวน ๙,๘๗๐ คน และปฏิบัติงานด้านยาเสพติดแบบเกื้อกูล จำนวน ๑,๘๑๓ คน 

            ในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด คณะอนุกรรมการพิจาณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๕

มีมติจัดสรรโควตาให้สำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน ๑๑ อัตรา 

         โดยแบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานดีเด่น ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จำนวน ๙ อัตรา

และเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ที่ปฏิบัติงานเกื้อกูล จำนวน ๒ อัตรา

และอัยการสูงสุดมีบัญชามอบหมายให้สำนักงานคดียาเสพติด ประสานกับ สำนักงานอัยการภาค ๑-๙ 

เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่(ข้าราชการธุรการ) ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นดังกล่าว 

        ในการจัดสรรโควต้า ได้แบ่งให้สำนักงานอัยการภาค ๆ ละ ๑ คน รวมจำนวน ๙ คน

          สำหรับสำนักงานคดียาเสพติด ได้แจ้งให้ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๑ – ๙

ได้ส่งผลการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ)

ให้สำนักงานคดียาเสพติด ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

         ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาคดียาเสพติด

ท่านนิภาพร รุจนรงศ์  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด

เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๕(กรณีพิเศษ)

         ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์ทั่วไป และคุณสมบัติของข้าราชการธุรการที่จะได้รับบำเหน็จความชอบประจำปี

ตลอดผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา  ผลการปฏิบัติงาน  สิถติคดีของสำนักงานฯ

ความรู้ ความสามารถ ผลงานของแต่ละคน และการยอมรับของข้าราชการในสำนักงานที่ปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา

       และที่ประชุมมติพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ)

ให้ข้าราชการของสำนักงานคดียาเสพติด จำนวน ๒ ราย

       ได้แก่ นายอุเทน แป้นย้อย นิติกรชำนาญการ สฝส.๙ และ

นางวิชุดา จิตตะลม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สฝส.๘

      จึงขอแสดงความยินดีกับข้าราชการทั้งสองรายด้วย ครับ !!!!!!

 

ประเภทเนื้อหา: 
ความรู้ทั่วไป
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา
Like: 
0
No votes yet