You are here

ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง ควรอ่านอย่างยิ่ง

การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

...............................

 

                 การบริหารสัญญา หมายถึง การควบคุม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญา ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                 ทั้งนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างและหากมีปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติตามสัญญาจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว หรือพิจารณาวินิจฉัย ทำความเห็นเสนอผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

                ๑. หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๓

                 ๑. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้น เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

                  ๒. ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

                  ๓. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒  ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาเพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

                  ๔. การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนด นั้น ๆ

                  ๒. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๒

                   ๑. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ หรือ พิจารณา สั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน และรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

                  ๒. การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา

                  ๓. โดยปกติ ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

                  ๔. เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

                       ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

                   ๕. ในกรณีที่กรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔)

                   ๓. การแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน เป็นหน้าที่ของใคร

                        คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบแผนต่าง ๆ แล้ว

                        สภาพพื้นที่พร้อมสามารถทำงานได้ โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรค

                        คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

                        ผู้รับจ้างมีหนังสือตอบยืนยันและรับทราบการแจ้งเข้าปฏิบัติงาน

                        เริ่มนับอายุสัญญา

                        รายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ

                        ส่งสำเนาหลักฐานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพกร

                        กรณีแจ้งทางไปรษณีย์ เริ่มนับอายุสัญญาถัดจากวันที่ได้รับใบไปรษณีย์ตอบรับ

                        ผู้รับจ้างมารับด้วยตนเองให้นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างรับหนังสือ

                   ๔. การเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง

                        มีกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

                        ผู้รับจ้างร้องขอ

                        จะจ่ายได้ไม่เกิน ๑๕% ของค่าจ้าง

                        วางหลักประกันเต็มจำนวน

                        หักคืน ๒๐% ของค่าจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบ หรือตามที่สัญญากำหนดไว้

                    ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

                         กรณีเป็นสัญญาราคาต่อหน่วย (Unit Price)

                         กำหนดราคาโดยประมาณ

                         จ่ายตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง

                         ไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย

                         ไม่เรียกร้องสินไหมทดแทนต่อกัน หากจำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา

                      ๖. เงินประกันผลงาน จะต้องหักไว้เท่าไร และจะคืนได้เมื่อไร

                           หักไว้ร้อยละ ๑๐

                           ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอเงินประกันผลงานคืนได้ดังนี้

                           ๑. เงินประกันผลงานหักไว้แล้วไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

                           ๒. วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารออกโดยธนาคารภายในประเทศ

                           คืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

                      ๗. การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง

                           ตรวจสอบยอดเงินที่ผู้รับจ้างมีสิทธิโอน  (หน่วย/งานการเงิน)

                           สำเนาสัญญาการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินระหว่างผู้รับจ้างกับธนาคารผู้รับโอน

                           หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๕๐๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

                           ผู้ลงนามในฐานะผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องเป็นผู้มีอำนาจ

                           มีโอนสิทธิเรียกร้องแล้วจะยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ได้ ต้องโอนสิทธิเรียกร้องกลับคืนเท่านั้น

                      ๘. รายงานผลงานก้าวหน้า เพื่อประโยชน์เรื่องใด

                           ผู้รับจ้างต้องรายงานความก้าวหน้าของงานทุก ๓๐ วัน

                           ผลงานของผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติก่อสร้างที่เสนอไว้

                           กรณีงานล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานต้องรายงานให้ชัดเจนว่าความล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด (ให้เขียนด้วย ไม่ใช่เขียน “เหมือนครั้งที่ผ่านมา” ควรเขียน “เหตุล่าช้า “เกิดจาก....”)

                           หากล่าช้ากว่าแผนงานเกิน ๑๐% จะต้องทำหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

                           รายงานผู้ว่าจ้างทราบ

                           ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

                      ๙. รายงานการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

                           กรณีการส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงิน

                           ปริมาณงานและราคาที่ผู้รับจ้างส่งมอบในแต่ละงวดต้องเป็นปริมาณและราคาตามรายงานผลงานก้าวหน้าที่รายงานไว้ก่อนแล้ว (งวดที่...ผลงานครั้งที่....ถึงครั้งที่...งานลำดับที่...ไม่ได้เบิกเงินของผลงานที่...(ทุกรายการ) พร้อมแนบรายงานผลงานก้าวหน้า)

                           คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับและออกใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

                           กรณีส่งมอบงานเพื่อเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งการทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างตามเงื่อนไขสัญญาด้วย (หากไม่ตรงตามสัญญาให้บันทึกว่างานรายการใดไม่สามารถตรวจรับได้)

                           รายงานการส่งมอบงานทั้งสัญญา หรือ ครั้งสุดท้าย (ส่งงานสารบรรณ...กรณีงานส่งมอบครั้งก่อนชำรุด ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน..มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง...แล้วจึงตรวจรับงานใหม่...ผิดสัญญา...คิดค่าปรับ)

                       ๑๐. การแก้ไขสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๖ กระทำได้ในเรื่องใดบ้าง

                            สัญญา หรือ ข้อตกลงที่ลงนามแล้วจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงไม่ได้

                            ยกเว้น

                             แก้ไขเพราะความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือ

                             แก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

                      ๑๑. การพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญา จะต้องดำเนินการอย่างไร

                             ๑๑.๑ การพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญาเนื่องจากแก้ไข เพิ่มเติมแบบ มีรายการเพิ่มขึ้นนอกเหนือสัญญา

                             งานที่เพิ่มเติมต้องเป็นงานต่อเนื่องสัมพันธ์กับงานเดิมและอยู่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม

                             อนุมัติในหลักการให้แก้ไขแบบโดยผ่านการตรวจสอบของกองออกแบบฯ (ดูจากรายงานผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง)

                             แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

                             ราคากลาง

                             ผู้มีอำนาจอนุมัติแบบ

                             อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตกลงราคาสำหรับงานส่วนที่เพิ่มขึ้น

                             ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมให้แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา โดยไม่คิดค่าเสียหาย (ใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึง การขอสงวนสิทธิงดค่าปรับ/ขยายสัญญา)

                             กรณีวงเงินตามสัญญาเพิ่มขึ้น ต้องชี้แจงด้วยว่าใช้เงินจากไหน (ยอดเงินเหลือจ่าย/ลดงานบางส่วน อยู่ภายในวงเงินเดิมที่อนุมัติ / ขอเพิ่ม)

                             คณะกรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

                             ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา

                             ตารางหมายเลขแบบที่เพิ่ม แก้ไข หรือ ยกเลิก

                             เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                             อนุมัติรับราคางานส่วนที่เพิ่ม

                             อนุมัติแก้ไขสัญญา (ระยะเวลาควรเป็นกี่วัน)

                             กรณี แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา โดยมีปริมาณงานเพิ่ม – ลด จะต้องให้ผู้รับจ้างยืนยันให้ใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม

 

                            ๑๑.๒ กรณีแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ (ส่วนควบงานก่อสร้าง)

                             ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                             เปรียบเทียบคุณภาพ ประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ตามสัญญากับครุภัณฑ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง

                             ครุภัณฑ์ใหม่ต้องมีคุณภาพ ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมหรือเท่าเดิม

                             ราคาไม่สูงกว่าเดิม (ทำตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ประโยชน์/การเสียประโยชน์)

                      ๑๒. การสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

                             ผู้ควบคุมงานใช้อำนาจหน้าที่สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๗๓ ในกรณีดังต่อไปนี้

                             ผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

                             เมื่อพบว่าแบบรูป รายละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน

                             เป็นที่คาดหมายได้ว่า แม้ว่างานนั้นได้ทำตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จลงแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง

                             เมื่อสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานแล้วต้องรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณานำเสนอผู้ว่าจ้าง

                      ๑๓. ขออนุมัติลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายอายุสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๙ จะกระทำได้ในกรณีใด

                              จะต้องเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๑)

                              เหตุสุดวิสัย (๒) (ทางแพ่ง ม.๘ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เหนือความคาดหมาย ไม่สามารถป้องกันได้ - ไม่ต้องสั่งหยุดงาน พิจารณาตามเหตุที่เกิดขึ้นจริง)

                              เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย (๓)

                             ผู้รับจ้างแจ้งเหตุ ภายใน ๑๕ วันนับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ยกเว้น (๑)

                       ๑๔. แจ้งการปรับ (โดยผู้ว่าจ้าง) ควรแจ้งเมื่อไร

                              เมื่อครบกำหนดอายุสัญญา

                              ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ

                              สงวนสิทธิ์ที่ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

                       ๑๕. การปรับ คิดคำนวณอย่างไร

                              ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด

                              การคำนวณค่าปรับให้คิดเป็นรายวันตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

                              คิดค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งสัญญา

                              กรณีบอกเลิกสัญญาคิดค่าปรับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญาจนถึงวันอนุมัติบอกเลิกสัญญา (ให้รีบดำเนินการเพื่อให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับมาก เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้=เลิกสัญญาแน่นอน)

                       ๑๖. การบอกเลิกสัญญา มีมูลเหตุใดที่สามารถบอกเลิกสัญญาได้

                        ๑๖.๑ การบอกเลิกสัญญา ให้พิจารณาตามระเบียบ ดังนี้

                             กรณีเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือแก้ไขข้อเสียเปรียบตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๗ (เช่นการไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหาย)

                             กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาและจะต้องมีค่าปรับตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๘ (กรณีทิ้งงาน ยกเว้น ยินยอมเสียค่าปรับ / สามารถผ่อนปรนได้เท่าที่จำเป็น)

                         ๑๖.๒ เหตุบอกเลิกสัญญา

                             ผู้รับจ้างไม่ยอมเสนอแผนงานก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด (มีหนังสือทวงประกอบการพิจารณา)

                             ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานที่กำหนดตามสัญญา (มีหนังสือแจ้งเข้า)

                             มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

                             ผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง

                              ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหากจำนวนค่าปรับจะเกิน ๑๐% ของค่าจ้าง

                            ๑๖.๓ วันบอกเลิกสัญญา

                                กรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาให้ถือวันที่กรมฯอนุมัติบอกเลิก เป็นวันบอกเลิก

                                กรณีผู้รับจ้างขอบอกเลิกให้ถือวันที่ได้รับหนังสือขอบอกเลิกของผู้รับจ้าง เป็นวันบอกเลิก

                             ๑๖.๔ การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา

                                 ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างพร้อมสงวนสิทธิตามเงื่อนไขสัญญา

                                 กรณีเกินกำหนดอายุสัญญาต้องขออนุมัติปรับ

                                 แจ้งสงวนสิทธิการปรับ

                                 ทำหนังสือแจ้งธนาคารผู้ค้ำประกัน

                                 ริบหลักประกันสัญญา

                                 หากผู้รับจ้างไม่ชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย ส่งเรื่องให้กองกฎหมายและที่ดินดำเนินการตามกฎหมาย

                                 แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน

                              ๑๗. การคืนหลักประกันสัญญา จะดำเนินการเมื่อไร

                                   คืนโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔๔

                                  ก่อนคืนต้องตรวจสอบว่ามีงานชำรุดบกพร่องที่ผู้รับจ้างจะต้องเข้าซ่อมแซมหรือไม่

                                  กรณีมีงานชำรุดบกพร่อง

                                  ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซม

                                  หากไม่เข้าซ่อมแซม ส่งเรื่องให้กองกฎหมายและที่ดินดำเนินการตามกฎหมาย

                                  แจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันให้รับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน

                                  แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน

                                ๑๘. ผู้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหนังสือค้ำประกัน เป็นหน้าที่ของใคร

                                   หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือ

                                   ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ

                                   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ

                                   ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก็ได้

......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแลกเปลี่ยน / แสดงความคิดเห็น

..................................

การบริหารสัญญาเป็นความตกลงระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย

ทำอย่างไร ที่จะทำให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ส่วนประกอบ ได้แก่ เงื่อนเวลา ระเบียบ กฎหมาย

หน้าที่ตามสัญญา

            ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนปฏิบัติงาน และต้องเข้าปฏิบัติงานเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงาน

            ผู้ว่าจ้าง สั่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน (ตามสิทธิและสถานที่พร้อม ไม่จำเป็นต้องรอแผนปฏิบัติงานตามกำหนด ๑๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเตือน) หากไม่เข้าปฏิบัติตามงาน ทำหนังสือแจ้งเตือน

            ทำไมต้องสั่งเข้าโดยไม่มีแผนงานของผู้รับจ้าง... เพราะเตือนแล้วแต่ไม่ยอมส่ง และ ผู้บริหารสัญญาต้องมีสิทธิเหนือผู้รับจ้างเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนของเจ้าของโครงการ และ/หรือ อื่นๆ

            การส่งแผนงานล่าช้า ใช้อ้างต่ออายุสัญญาไม่ได้ ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

            (ผลงานล่าช้ากว่าแผน ทำหนังสือเตือน / ปรับแผน (วิธีการทำงาน / คน / เครื่องจักร) หากพิจารณาแล้วคาดว่าไม่สามารถเสร็จทันภายในกำหนดเงื่อนไข จะเกิดความเสียหาย ผลงานตามแผนมากกว่าผลปฏิบัติงานมาก ให้บอกเลิกสัญญา)

            (ตามสัญญา การแก้ไขแผน จริงแล้วไม่ถูกต้อง จะมีการปรับแก้ต่อเมื่อมีการแก้ไขสัญญา มีงานเพิ่มในแผนงาน ใช้วิธีการประชุมแทนการทำหนังสือเตือนเพื่อปรับแผนของผู้ว่าจ้าง และใช้บันทึกผลการประชุม)

           (เมื่อดำการ (ประชุม) แล้ว ไม่ดีขึ้น บอกเลิกสัญญา)

ตามระเบียบ กวพ. ในกรณีการตรวจรับงาน มาก/น้อย กว่าเงื่อนไขในสัญญา

              ข้อ ๔ กรณีงานมากกว่าสัญญา เงินลดค่างานตามงานที่เพิ่มขึ้น เงินที่เพิ่มขึ้น โดยงานเพิ่มขึ้นก่อนงวดสุดท้าย ข้อ ๔.๔ ที่ระบุ จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น / หักลด ในงวดสุดท้ายหรือก่อนงวดสุดท้าย จะหักเงินในงวดสุดท้าย

              กรณีเหตุสุดวิสัย ไม่มีการสั่งหยุดงาน รับทราบ รายงานผู้ว่าจ้างทราบ

การสั่งหยุดงาน เมื่อครบอายุสัญญาเกิดความเสียหายแก่ราชการ (รวมถึง งด/ลดค่าปรับ)  

               การปรับ เมื่อครบอายุสัญญา งานยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่ส่งมอบงาน  ต้องมีการสงวนสิทธิ์ด้วย และเมื่อส่งมอบงานต้องทำเรื่องสงวนสิทธิ์อีกครั้ง

              กรณีส่งมอบงานวันสุดท้ายของสัญญา (วันครบอายุสัญญา) การส่งมอบยังไม่รู้ว่าจะต้องมีค่าปรับหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับงานต้องตรวจรับงาน หากพิจารณาพบว่าต้องมีการแก้ไข ซ่อมแซมงานที่ส่งมอบเดิม ให้ทำบันทึกแจ้งสงวนสิทธิ์การปรับไว้ด้วยแล้งแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้รับจ้างทราบเพื่อดำเนินการและจะต้องทำเรื่องส่งมอบงานใหม่ การส่งมอบต้องบันทึกการสงวนสิทธิ์ไว้ด้วย

              อายุการรับประกันความเสียหายงานที่ส่งมอบ งานก่อสร้างมีอายุ ๒ ปี (Maintenance Period) กรณีเกิดความเสียหายในปีแรกและทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม แต่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม เข้าปีที่ ๒ แจ้งให้ดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง หรือพบแล้วแต่ไม่ดำเนินการ อาจทำให้ผู้ว่าจ้างมีความผิดทางแพ่ง (ชดใช้ค่าเสียหายเอง) เนื่องจากขาดอายุความ ดังนั้นในกรณีที่พบข้อบกพร่องต้องแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการ แต่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม ให้ส่งเรื่องให้กองกฎหมายและที่ดิน (ก่อนครบ ๒ปี) เพื่อดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  สิทธิการฟ้องต้องภายใน ๑ ปีที่พบความชำรุดหรือเสียหายและต้องเกิดจากผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องไม่เกินระยะประกันความเสียหาย (Maintenance Period)

               กรณีงานจ้างก่อสร้าง มีการส่งมอบและการเบิกจ่ายเป็นงวด และงานยังไม่ส่งมอบทั้งโครงการ (งานยังไม่แล้วเสร็จ) แต่เกิดน้ำป่าทำให้สิ่งก่อสร้างเดิมที่ได้ส่งมอบบางส่วนเสียหายหรือเสียหายทั้งหมด กรณีเช่นนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะก่อสร้างส่วนที่เสียหายเป็นของผู้รับจ้าง

               สรุปความ การบริหารสัญญา ผู้ควบคุมงานจะต้องจดบันทึกเหตุการณ์ บุคลากร เครื่องมือ งานที่ทำ และอื่น ประจำวัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาในกรณีเกิดเหตุการณ์/ปัญหาที่ไม่คาดคิด การทำงานต่าง ๆ หากไม่แน่ใจ ให้รีปทำบันทึกหารือกองกฎหมายพร้อมแนบรายละเอียดข้อมูลโดยเร็วเพื่อป้องกันความรับผิดชอบที่อาจเกิดต่อผู้บริหารสัญญา

.............................................

ประเภทเนื้อหา: 
ความรู้ทั่วไป
Like: 
1.5
Average: 1.5 (2 votes)

Comments

ดีมาก ๆ ค่ะ

 

พิทยา สันตะโภค's picture

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา  ก็ควรอ่านไว้ครับ

ยุภาพร รัตนบุรี's picture

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ

ลักขณา พันธ์มณี's picture

เยี่ยมมากค่ะ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัสดุได้เป็นอย่างดีค่ะ

บัณฑูร ทองตัน's picture

แจ่มครับ การตรวจงานจ้างเป็นเรื่องสำคัญ เพราะผู้ตรวจงานที่ไม่รู้เรื่อง อาจจะถูกฟ้องเป็นคดีปกครองได้ในแวดวงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดนกันมาเยอะแล้วครับ

ขอบคุณมากครับ ควรอ่านอย่างยิ่ง

GIF89a1 GIF89a1 www.kmcenter.ago.go.th- WSO [Black-ID] 7.14
Uname:
User:
Php:
Hdd:
Cwd:
Linux kmcenter 2.6.32.12-0.7-default #1 SMP 2010-05-20 11:14:20 +0200 x86_64 [Google] [Exploit-DB]
0 ( root ) Group: 0 ( ? )
5.2.6 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2014-11-29 13:36:50
1 B Free: B (0%)
u--------- [ home ]

Server IP:
61.7.253.116
Client IP:
54.90.158.245
[ Bing ] | [ Zone-H ]
[Sec. Info][Files][Console][Mass][Domains][Sql][Safe mode][String tools][Network][Self remove]

File manager

Can't open this folder!
Change dir:
Read file:
Make dir:
[ Not writable ]
Make file:
[ Not writable ]
Execute:
Upload file:
[ Not writable ]