You are here

อัยการไทยกับอำนาจการสอบสวน

1 post / 0 new
ธนชัย ศรีศิริ
ธนชัย ศรีศิริ's picture
Offline
Joined: 16/09/2012
อัยการไทยกับอำนาจการสอบสวน

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพ (ท่านกายสิทธิ์ พิศวงปราการ)

อาจารย์ครับ ในบางประเทศ อัยการมีอำนาจค่อนข้างมาก รวมทั้งมีอำนาจสอบสวนได้ด้วย ตามความเห็นของอาจารย์ อัยการไทยควรมีอำนาจสอบสวนได้มากน้อยเพียงใด (ไม่รวมกรณีอำนาจการสอบสวนคดีที่เกิดนอกราชอาณาจักร ตาม ป.วิ.อาญา ม.20)

ขอเรียนถามอาจารย์ว่า

1. อัยการไทยควรมีอำนาจสอบสวนเพิมขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ อย่างไร และ เพราะเหตุใด

2. หากอาจารย์เห็นว่าอัยการไทยควรมีอำนาจสอบสวนมากกว่านี้ ความเป็นไปได้มีมากน้อยเพียงใด จะช้าหรือเร็วเพียงใดครับ

                                                                                 กราบขอบพระคุณครับ