You are here

จะเขียนคำกล่าวรายงานอย่างไร ?

กรม  ศรีบาล's picture

          ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดอบรม หรือโครงการที่จะต้องมีการจัดอบรมต่่าง ๆ  มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำคำกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีปิดการอบรม และคำกล่าวเปิดของประธานอยู่เสมอ ส่วนมากก็จะไปลอกจากคนเก่า ๆ ที่เคยทำมา ถูกบ้าง ผิดบ้าง เพื่อจะให้งานเสร็จ ๆ ไป

        ผู้เขียนเองก็เคยประสบบ่อย ๆ บางครั้ง ยังเคยพบกับปัญหาเฉพาะหน้า โดยลืมยกร่างมาก่อน  ต้องมานั่งเขียนกันสด ๆ เพื่อให้ประธานได้กล่าวเปิดงาน จึงอยากเสนอแน่ะ โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา และสังเกตุจากการไปประชุมสัมมนาในที่ต้าง ๆ  คำกล่าวรายงานต่อประธาน ควรจะมีองค์ประกอบพอสังเขป ดังนี้

       ๑. คำกล่าวทักประธาน :  ควรจะเรียนตำแหน่ง เป็นสำคัญ     มากกว่าจะเร่ียกชื่อ และตำแหน่ง

      ๒. คำกล่าวแสดงขอบคุณและ ความยินดี : แสดงความยินดีที่ประธานให้เกียรติมาเป็นประธาน และมีความสำคัญต่องานอย่างไร

     ๓. รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ : โครงการมีความเป็นมา และมีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำไมต้องจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้

    ๔. วิธีการอบรม จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  ระยะเวลา และสถานที่ฝึกอบรม: ควรระบุให้ชัดเจน มีวิธีการอบรมอย่างไร ใครเข้าอบรมบ้าง ใช้เวลากี่วัน และใช้สถานที่ที่ไหน

    ๕. ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม : ในการจัดมีใครให้ความร่วมมือ และส่วนเกี่ยวข้องมั่ง อย่าลืมขอบคุณบุคคลเหล่านี้ด้วย

   ๖. ขอเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดการอบรม

       ส่วนเนื้อหาต่าง ๆ ให้ใส่ เพื่อให้รู้ว่า... ใคร  ทำอะไร  ทำทำไม   ทำที่ไหน  ทำอย่างไร.. เมื่อคนได้รับฟังคำกล่าว ก็สามารถจะตอบคำถามดังกล่าวได้ ไม่มากก็น้อย คนที่เขียนคำกล่าวรายงานเก่ง ๆ จะเกิดจากการทำบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ ก็จะกิดทักษะเอง !!!

         ขอยกตัวอย่างดังนี้...

คำกล่าวรายงาน

ในพิธีเปิดโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด(อาคารรัชดาภิเษก)

                                                                                                                              ************************************

เรียน  ท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด

                กระผมในนามของคณะผู้จัดการโครงการและผู้เข้าร่วมสัมมนา รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาตามโครงการ “สร้างคามรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ในวันนี้ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

                ด้วยแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในมิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคดียาเสพติด ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการดำเนินคดียาเสพติด โดยสำนักงานคดียาเสพติด ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการดำเนินคดียาเสพติด ขึ้น  และได้รับความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้ว และตามปฏิทินการปฏิบัติงานได้กำหนดให้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาในครั้งนี้

                วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และนิติกร ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ คู่มือมาตรฐานฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 

                  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ และนิติกร จากสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานคดีศาลแขวง และสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว จำนวน ๔๐ คน

                    บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเชิญประธานได้กรุณากล่าวเปิดการสัมมนาตามโครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”ในลำดับต่อไป

 

                   

ประเภทเนื้อหา: 
ความรู้ทั่วไป
ความรู้หน้างาน
Like: 
4
Average: 4 (6 votes)

Comments

คันฉัตร  ปรีชารณเสฏฐ์'s picture

อ่านแล้ว ได้ความรู้มากครับ

อ่านแล้วได้ความรู้ค่ะ   ใช้เป็นแนวทางในการเขียนคำกล่าวรายได้เป็นอย่างดี

พิทยา สันตะโภค's picture

Yes ! ! Yes

ขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ความรู้นี้ค่ะ

บัณฑูร ทองตัน's picture

ดีครับ น้องๆจะได้ทำเป็น

เข้ามาอ่านครั้งแรก  แต่ชอบมาก  เข้าใจง่ายทำได้ไม่ยาก ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

เข้ามาอ่านแล้วได้ประโยชน์มากมายก่ายกองเลยค่ะขอบคุณท่านทีให้ความรู้

ขอบคุณมากได้รับประโยชน์มากค่ะ

ไกรสิทธิ์ ธัมมัญญู's picture

ได้ความรู้ดีมากคับ

ดีครบถ้วนชััดเจนใช้ได้เลย