You are here

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

การรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุดต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

 

 

ที่มาข้อมูล : นางวัลยา สุวรรณมัย คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานอัยการสูงสุด   

                                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553

แผนที่ความรู้ Knowledge Map: